หวัดนก, ปศุสัตว์, กรมปศุสัตว์, ย้ำ, ไทย, ปลอด, หวัด, 100

เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง  :  4 มี.ค. 2560

กรมปศุสัตว์ย้ำไทยปลอดหวัดนก100%

โดย – โต๊ะข่าวเกษตร

       กรมปศุสัตว์ ย้ำไทยปลอดหวัดนก 100% พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ควบคุมป้องกันโรค กับประเทศเพื่อนบ้าน

กรมปศุสัตว์ย้ำไทยปลอดหวัดนก100%

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เดินหน้ามาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไข้หวัดนกอย่างเข้มแข็ง เน้นควบคุมระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม ติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านสกัดกั้นโรคตามแนวชายแดน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ควบคุมป้องกันโรค

กรมปศุสัตว์ย้ำไทยปลอดหวัดนก100%

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และโฆษกกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการป้องกันโรคในสัตว์ปีก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่เข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ไทยปลอดจากไข้หวัดนก 100% มาตั้งแต่ปี 2551 โดยผลักดันฟาร์มมาตรฐานสัตว์ปีกให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) อย่างเข้มข้น มีการซ้อมแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการค้นหาสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติและรายงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทุกวัน ขณะเดียวกันยังมีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารโรคระบาดในสัตว์ปีกจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบสถานการณ์ของโรคจะได้หามาตรการป้องกันรับมือโรคดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

กรมปศุสัตว์ย้ำไทยปลอดหวัดนก100%

        จากความสำเร็จของไทยตลอดเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนกมากมาย ทั้งการควบคุมป้องกันโรค การพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเข้าสู่ฟาร์มมาตรฐาน การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเมียนมา ในระดับทวิภาคี