Pasusart.com

 

“กรมปศุสัตว์” เร่งตรวจปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ แก้ปัญหาไข่ล้น – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเดินหน้าควบคุมปริมาณปู่ย่าพันธุ์ (GP) และพ่อแม่พันธุ์ (PS) ไก่ไข่ ของผู้ประกอบการนำเข้าและผู้เลี้ยงรายใหญ่ 16 บริษัท ตามมติ Egg Board เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย และเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้กำหนดมาตรการและวิธีการตรวจสอบฟาร์มปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ รวมถึงได้จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการนำเข้าและผู้เลี้ยงรายใหญ่ 16 บริษัท ให้ทราบถึงมาตรการตรวจสอบปริมาณปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง เพื่อควบคุมปริมาณตามมติ Egg Board โดยมาตรการดังกล่าวในข้างต้นนั้น ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน เพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ของทุกบริษัท อีกทั้งเป็นการติดตามสถานการณ์การผลิตแม่ไก่ไข่ยืนกรงภายในประเทศ ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและมีราคาตกต่ำอย่างยั่งยืนในระยะยาว

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบัน ได้จัดประชุมขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายใหญ่ให้รักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ รวม 5 ครั้ง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 709,809 ตัว ในระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงปัจจุบัน และส่งเสริมการส่งออกไข่ไก่จำหน่ายไปต่างประเทศ รวมประมาณ 80 ล้านฟอง ในระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ยังได้ดำเนินการมาตรการในระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ด้วยการควบคุมปริมาณปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ของผู้ประกอบการนำเข้าและผู้เลี้ยงรายใหญ่ 16 บริษัท โดยจัดชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบต่อเนื่อง อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อปี ซึ่งการตรวจสอบประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 7 – 20 มีนาคม 2561

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ผลักดันมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่บังคับ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2561 รวมถึงยังได้ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดทำร่างกฎหมายกำหนดให้การนำเข้าปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พรบ.การส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมปริมาณนำเข้าปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะประกาศออกมาเป็นกฎหมายและใช้บังคับได้ ภายในปี 2561 เช่นกัน อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด

ขอขอบคุณ : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์