นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงปัญหาราคาสุกรมีชีวิต และราคาไข่ไก่ตกต่ำ ว่าเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเกินความต้องการของตลาด และภาวะการค้าปลีกในประเทศโดยรวมค่อนข้างชะลอตัวเช่นเดียวกับภาวะในตลาดต่างประเทศ ทำให้การส่งออกซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายผลผลิตส่วนเกินมีปริมาณลดลง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงสุกรและผู้เลี้ยงไก่ไข่ กระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยนำเนื้อสุกรและไข่ไก่ไปวางจำหน่ายให้กับประชาชนโดยตรง ผ่านจุดจำหน่ายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อกระตุ้นการบริโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปริมาณผลผลิตส่วนเกินได้ระดับหนึ่ง รวมทั้งได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้เข้มงวดติดตามกำกับดูแลราคาขายปลีกสินค้าในตลาดสด ให้สอดคล้องกับราคาผลผลิตหน้าฟาร์ม เพื่อมิให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสูงขึ้นเกินควร ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และเป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้การบริโภคเนื้อสุกรและไข่ไก่ลดลง จนส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยง