สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร — อังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 14:48:55 น.
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.76 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.94 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.27 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.24 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.50 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.00

ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.99 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.09 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.10 ส่วนราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.28 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.38 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.19

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 268.20 ดอลลาร์สหรัฐ (9,276 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 270.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,374 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.67 และลดลง ในรูปของเงินบาทตันละ 98.00 บาท

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือนกันยายน 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 325.96 เซนต์ (4,492 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 333.76 เซนต์ (4,620 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.34 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 128.00 บาท
–ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 1 -7 ส.ค. 2559–