เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค. 2017

ไข่ไก่ทั่วไป
– เลี้ยงในกรงแคบๆ
– ให้อาหารสำเร็จรูป
– ไขมันสูง
– คุณค่าสารอาหารต่ำ
– เสี่ยงต่อสารตกค้าง
– มีความปลอดภัยน้อยที่สุด

ไข่ไก่อินทรีย์
– เลี้ยงปล่อยธรรมชาติ
– ให้อาหารจากธรรมชาติ
– ไขมันต่ำ
– คุณค่าสารอาหารสูง
– ปลอดภัยแน่นอน

ไข่ไก่อารมณ์ดี
– เลี้ยงปล่อยธรรมชาติ
– ให้อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารจากธรรมชาติ
– เลี้ยงปล่อยธรรมชาติ
– ไขมันต่ำ
– คุณค่าสารอาหารสูง
– ปลอดภัยในระดับหนึ่ง

Mother Earth News egg testing project
เป็นรายงานการวิเคราะห์การเลี้ยงไก่แบบปล่อยแปลงหญ้ากับการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา จำนวน14ฟาร์ม
• 1/3 less cholesterol
• 1/4 less saturated fat
• 2/3 more vitamin A
• 2 times more omega-3 fatty acids
• 3 times more vitamin E
• 7 times more beta carotene