จัดยิ่งใหญ่!! งานมหกรรมสืบสาน รักษาต่อยอดกษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานมหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช จ.ปทุมธานี

 

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ผ่านนิทรรศการนวัตกรรมวิถีเกษตรไทยจากศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ ภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 40 หน่วยงาน และอบรมวิชาของแผ่นดิน ตลอดทั้ง 3 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในงานมีสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปจากพี่น้องเครือข่ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาพิเศษหัวข้อ“นวัตกรรมสำหรับ Smart Museum” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมการเรียนรู้ สุข สนุก กับ Learning trail ในพื้นที่อุทยานการเกษตรสนองพระราชปณิธาน อาทิ โซนเรือขุดคลองสมัยรัชกาลที่ 5 เครื่องบินฝนหลวง บ้านดิน บ้านฟาง อุโมงค์การเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร ฯลฯ พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย”

สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ หลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ วิถีพอเพียง เรียนรู้การจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค โดยอาจารย์มุขดา เอี่ยมเจริญ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.กาญจนบุรี หลักสูตรสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ เรียนรู้วิธีการปลูก การดูแลรักษา และการนำสมุนไพรมาดูแลสุขภาพตนเอง โดยอาจารย์สำเนา จันทวาส เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.นครราชสีมา หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร เรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยอาจารย์จรังศรี มาดีสุขสถิต เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ชัยภูมิ หลักสูตรการปลูกและการดูแลสลัดอินทรีย์ในฤดูฝน เรียนรู้เทคนิคการเพาะกล้า การปลูกและการเพาะผักสลัดอินทรีย์ในช่วงหน้าฝน โดยอาจารย์สรศักดิ์ ไวจันทึก เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.นครราชสีมา หลักสูตรเกษตรธรรมชาติ เกษตรธาตุ 4 เรียนรู้การทำเกษตรจากภูมิปัญญาและวิธีการใช้หลักสังคมพืช 12 ชั้น โดยอาจารย์อภินันท์ หมัดหลี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.สงขลา หลักสูตรโซล่าร์เซลล์กับการประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ชุดคนนอนนา เรียนรู้การนำโซล่าร์เซลล์มาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนแบบประหยัด เข้าถึงง่าย โดยอาจารย์วิทธวัตย์ กิติธรรมรัตน์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.หนองคาย หลักสูตรฟาร์มเมล่อน สร้างอาชีพ เรียนรู้การบริหารจัดการเมล่อน จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยอาจารย์ภาณุ ทวีผล จาก NF Farm จ.สุราษฎร์ธานี หลักสูตรผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ชะมด เรียนรู้การบริหารจัดการแปลง พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่ากาแฟ โดยอาจารย์สุรเชษฐ์ ยุทธสุนทร สวนไร่คุณหญิง จ.กาญจนบุรี หลักสูตรไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่ขบถ เรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่แบบธรรมชาติ และการตลาดสมัยใหม่  โดยอาจารย์สิริกร ลิ้มสุวรรณ ศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย จ.กาญจนบุรี หลักสูตรการทำเกษตรแบบสโลว์ไลฟ์  ในพื้นที่ 2 ไร่ เรียนรู้แนวคิด การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเกษตร โดยอาจารย์คำพันธ์ แก้วมา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมหลักสูตรลงมือปฏิบัติ เช่น หลักสูตรการทำน้ำหมักน็อคหญ้า เรียนรู้และฝึกปฏิบัติน้ำหมักน็อคหญ้า ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติโดยอาจารย์พิสิษฐ์ ศิลาอ่อน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ชัยภูมิ หลักสูตรการทำมะพร้าวบอนไซ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การนำมะพร้าวมาเพาะเลี้ยงแต่งให้เป็นบอนไซไม้ประดับสวยงาน สร้างอาชีพ โดยอาจารย์นิตยา พรหมขวัญ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.นครศรีธรรมราช หลักสูตรการทำแหนมเห็ด สร้างอาชีพ โดยอาจารย์นุจรี สิทธิสุข เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.สระบุรี และหลักสูตรการทำไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาเป็นอาชีพ โดยอาจารย์สมบัติ เล็บครุฑ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.นครปฐม เป็นต้นอาจารย์แต่ละท่านที่มาสอนล้วนเป็นปราชญ์เกษตร ผู้ปฏิบัติจริง ที่ตั้งใจมาถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน และผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ นำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

6 กรกฎาคม 2562 ร่วมฟังเสวนา “นวัตกรรมสำหรับ Smart Museum”โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ       ดร.วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคม Thai IoT และ คุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร ที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ ดำเนินรายการ โดยพิธีกรผู้มากฝีมือคุณอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ สดใหม่จากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ จากเครือข่ายเกษตรกรและภาคีความร่วมมือ ที่นำมาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกลับบ้านในราคาย่อมเยากว่า 200 ร้านค้า

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านการเกษตรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ สืบสานและ            ต่อยอดพระราชปณิธานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช(นวนครเดิม)            ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-2212-13  มือถือ  087-359-7171, 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดที่ www.wisdomking.or.th และทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ LineID: @wisdomkingfan