ซีพีเอฟหนุนเด็กศูนย์การเรียนรู้อา โยน อู จ.ตาก บริโภคไข่ไก่เพียงพอ  

10 Nov 2020 11:32 น.

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
sharethis sharing button

ซีพีเอฟ หนุนน้องๆ ในศูนย์การเรียนรู้ อา โยน อู  อ.แม่สอด จ.ตาก บริโภคไข่ไก่เพียงพอ

สถานการณ์ระบาดของโควิด 19  เป็นสัญญาณเตือนถึงความสำคัญของ “ความมั่นคงทางอาหาร”  และเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าความมั่นคงทางอาหาร  เป็นปัจจัยที่ช่วยให้โลกก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้   สำหรับประเทศไทยในวิกฤติโควิดครั้งนี้่ เรียกได้ว่า เราไม่ตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร คนไทยยังมีอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ บริโภคอย่างเพียงพอ ด้วยภาครัฐและภาคเอกชนที่ตระหนักถึงความสำคัญและมีมาตรการรับมือในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี   
 

การสร้างความมั่นคงทางอาหาร  หลายโครงการได้รับการสนับสนุนโดยภาคเอกชน  หนึ่งในนั้น คือ  “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มีโรงเรียนเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ยั่งยืน เพื่อส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงโปรตีนคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง 
ทั้งเด็กนักเรียนในเมือง เด็กนักเรียนตามโรงเรียนชายขอบ  เด็กไทย และเด็กต่างด้าว               
       
“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2532  เป็นต้นมา จนถึงปี พ.ศ.2563 เข้าสู่ปีที่  31 แล้ว  มีโรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 855 โรงเรียน   ด้วยความตั้งใจเดียวกัน คือ  อยากเห็นเด็กและเยาวชนมีโภชนาการที่ดี เป็นกำลังสำคัญของประเทศ  ความร่วมมือโดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หอการค้าญี่ปุ่น  – กรุงเทพ ฯ (JCCB)  และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  จึงเป็นความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน