ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดศูนย์เกษตรกรรมผสมผสาน

ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดศูนย์เกษตรกรรมผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

 

พลเรือโทชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานเปิดศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี  พันเอกพิเศษหญิงกัลยกร นาควิจิตร ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ทหาร เข้าร่วมในพิธีเปิด

นาวาตรีสำราญ คล้ายสุด ผู้บังคับเรือจำฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ตามที่ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการจัดทำ ศูนย์เกษตรกรรม ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการเกษตรในรูปแบบสวนเกษตรผสมผสาน ตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์แห่งพระราชาที่ต้องการให้ กำลังพลและครอบครัวดำรงตนแบบพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเอง ในการดำเนินชีวิตอันจะเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบได้ปรับปรุงพื้นที่รกร้างด้านทิศเหนือสวนทัศนาภิรมย์  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ให้ออกแบบวางระบบตามศาสตร์พระราชา โคก นา หนอง น้ำ จัดตั้งเป็น ศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ อันประกอบไปด้วย การปลูกผักปลอดสารพิษ แบบหมุนเวียน การทำสวนผลไม้ สลับแนวการ การปลูกต้นไม้ยืนต้น การเพาะเม็ด การเลี้ยงไก่ อารมณ์ดีและการการปลูกไม้แปรรูป เพื่อนำสู่วิสาหกิจชุมชน โดยมีชมรมภริยา ฐท.สส.จัดอบรมให้ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์แก่แม่บ้านและผู้สนใจอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวว่า ศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการมาจนกระทั้งเห็นความพร้อมในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ของยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นให้กำลังพล ครอบครัว รวมถึงบุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ในการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ อันจะนำมาซึ่งการพึ่งพาตนเองให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั้งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังที่พระยามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย