28 ข่าวเชียงใหม่สังคมเกษตร

ดร.ประภากร ธาราฉาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านฟาร์มไก่ไข่ สื่อวีดีโอสู่ชุมชน อ.สันทราย

29 มิ.ย. 63

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทำสื่อวีดีโอ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นในการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตอำเภอสันทราย โดยยึดหลักความก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านฟาร์มไก่ไข่ โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวเชียงใหม่