ดันโครงการ “ไข่โรงเรียน” ให้เด็กกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์ -ใช้ไข่ไก่เบอร์ 3

น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล ประธานคณะทำงานรณรงค์การบริโภคไข่ไก่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือ เอ้กบอร์ด เปิดเผยว่า คณะทำงานฯ เสนอ แนวทางการดำเนินการไข่โรงเรียน ให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วและคาดว่าทางกระทรวง จะให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร็วๆ นี้เ พื่อเป็นผลบังคับใช้ในเทอมที่ 2/2560

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดโภชนาการของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้บริโภคไข่ไก่ในโครงการอาหารกลางวัน 3 ฟองต่อคนต่อสัปดาห์ เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียนให้ยั่งยืนตลอดชีวิต และบรรลุเป้าหมายให้คนไทยสูงขึ้นโดยมีเป้าหมายผู้ชายสูง 180 เซนติเมตร และผู้หญิง 170 เซนติเมตร ในระยะเวลา 20 ปี

ทั้งนี้ ระบบการซื้อไข่ของโครงการดังกล่าว ให้โรงเรียนในพื้นที่ติดต่อกับเกษตรกรผู้ผลิตไข่ไก่จากฟาร์มมาตรฐานในพื้นที่หรือตัวแทนเกษตรกรที่จัดจำหน่ายไข่และสหกรณ์ไข่ไก่ในพื้นที่เดิม กำหนดมาตรฐานไข่ไก่เบอร์ 3 ที่ผลิตจากฟาร์มมาตรฐานเท่านั้น ปริมาณไข่ไก่ให้แต่ละโรงเรียน คำนวณปริมาณไข่ไก่ 3 ฟองต่อคนต่อสัปดาห์ โดยคูณจากจำนวนนักเรียน กำหนดส่งมอบกันภายในสัปดาห์ เพื่อคงความสดของไข่ไก่ การส่งมอบไข่ไก่สามารถกำหนดความเหมาะสมของพื้นที่โดยอาจส่งมอบได้ที่โรงเรียนดยตรงหรือในพื้นที่การศึกษา

ด้านราคาซื้อขายไข่ไก่ให้เป็นราคาหน้าฟาร์มโดยอนุญาตบวกค่าขนส่งจากฟาร์ม ก่อนส่งมอบ และราคานี้ต้องไม่เกินราคาประกาศของกรมการค้าภายใน ในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เงื่อนไขของการใช้เงิน จะใช้ตามโครงการอาหารกลางวันโดยใช้รูปแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานการศึกษาพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

การปรุงอาหารโรงเรียนจะใช้เมนูไข่ และวิธีปรุงอาหารให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนโดยคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และการประเมินผลโครงการจะประเมินจากภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนโดยกรมอนามัยและความสำเร็จของโครงการโดยคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน

“งบอาหารกลางวันเดิมอยู่ที่ 13 บาท เพิ่มเป็น 20 บาทในยุคนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ระบุให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่การดำเนินการในขณะนี้ยังไม่ป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นโครงการไข่โรงเรียนจะเข้ามาเสริม และจะมีส่วนผลักดันให้เด็กนักเรียนบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น ในขณะที่อัตราการบริโภคไข่ไก่ต่อคนต่อปีจะเป็นไปตามเป้าหมาย 300 ฟองในปี 2561”น.สพ.กิตติ กล่าว

นายเรวัติ หทัยสัตยพงษ์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคไข่กัน 250 ฟองต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่บริโภค 220 ฟองต่อคนต่อปี จากการรณรงค์ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน แต่การบริโภคไข่ไก่ของผู้บริโภคต่างจังหวัดยังอยู่ในอัตราที่ต่ำประมาณ 150 ฟองต่อคนต่อปีเท่านั้น เนื่องจากทางเลือกการบริโภคอาหารมีมากกว่า การเข้าถึงช่องทางจำหน่ายยาก เมนูอาหารไข่ที่ซ้ำซาก และคนไทย 82% ยังเชื่อว่าไข่มีคอเลสเตอรอลสูง ที่ไม่ควรบริโภคมากเกินไป