ปศุสัตว์เคาะอัตราชดเชยสัตว์ตายจากน้ำท่วม

วันที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา 03:30 น.


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม กรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย ว่า จะชดเชยให้ตามที่เสียหายจริง ตามอายุของสัตว์ โดยโคอายุ 2 ปีขึ้นไป จะได้รับชดเชยตัวละไม่เกิน 20,000 บาท รายละไม่เกิน 2 ตัว, กระบืออายุ 2 ปีขึ้นไป ได้รับตัวละไม่เกิน 22,000 บาท รายละไม่เกิน 2 ตัว, สุกรอายุ 30 วันขึ้นไป ได้รับตัวละไม่เกิน 3,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ตัว

ส่วนไก่ไข่อายุ 21 วันขึ้นไป ได้รับชดเชยตัวละไม่เกิน 80 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว, ไก่เนื้ออายุ 21 วันขึ้นไป ได้รับตัวละไม่เกิน 50 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว, เป็ดไข่และเป็ดเนื้ออายุ 21 วันขึ้นไป ได้รับตัวละไม่เกิน 50 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว

ด้าน นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ได้สั่งให้หน่วยงานประมงในพื้นที่ติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำ และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรขนย้าย หรือจับสัตว์น้ำออกจำหน่าย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่เกษตรกร และจัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆ ไว้ช่วยเหลือ

สำหรับเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ และมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบันแล้ว