ผวจ.เชียงราย นำทีมตรวจตลาดสด ตลาดกลาง ร้านจำหน่ายไข่ไก่ ห้ามการกักตุน และห้ามจำหน่ายสินค้าเกินจากราคาควบคุม

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทีมร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงรายและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้ง นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายอำเภอเมืองเชียงราย ตลอดทั้งเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมภารกิจด้านการดูแลด้านเศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชน ตรวจสอบติดตามกำกับดูแลผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบประชาชนในสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชน โดยได้ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก หรือกักตุนสินค้า

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าและร้านซุปเปอร์สโตร์ รวมทั้งตลาด รวมทั้งหมด 3 แห่ง คือ ร้านอำพันฟาร์ม ผู้ผลิต (ผู้จำหน่ายส่งและปลีกไข่ไก่)​ ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)​ สาขาเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ ตลาดล้านเมือง (บจก.เจียงฮาย มาร์เก็ต)​ ตลาดค้าส่งผักและผลไม้ ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายโดยจังหวัดเชียงราย นับเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มโคขุน และบ่อเลี้ยงปลานิล ซึ่งประชาชนจะไม่ขาดแคลนอาหารอย่างแน่นอน ประกอบกับเป็นศูนย์กลางในการนำเเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคในลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้ขอให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่ซ้ำเติมประชาชน ไม่ฉวยโอกาส ไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19​ และขอให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามดังนี้ คือ ห้ามขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าไข่ไก่และสินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามมิให้ดำเนินการใด ๆ โดยจงใจจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินควร ห้ามมิให้กับตนสินค้า หรือ ไม่นำสินค้าออกจำหน่าย หรือไม่นำเสนอขายตามปกติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และให้มีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน อ่านและเข้าใจง่ายไม่สับสน หากพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า ปฏิเสธจำหน่าย หรือไม่นำสินค้าออกจำหน่ายโดยไม่มีเหตุสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีไม่แสดงราคาหรือจำหน่ายไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. 2542 และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด หากพบเห็นการกักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายหรือจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร สามารถแจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โทร 053-150196