สศก. เปิดแอพ ‘ฟาร์ม D’ เกษตรกรออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง ตอบโจทย์ยุคดิจิตอล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดตัว App ‘ฟาร์ม D’ ตัวช่วยเกษตรกรออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง ตอบโจทย์เกษตรกรยุคดิจิตอล

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้พัฒนา Application “ฟาร์ม D” เพื่อให้เกษตรกรใช้สำหรับวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ไม่ เหมาะสม ไปสู่สินค้าเกษตรตัวใหม่ที่เหมาะสม ถือเป็นการพัฒนาการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรในโลก ยุคดิจิตอล

แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” ความหมายคือ “ฟาร์ม” หมายถึง ที่ดินของเกษตรกรที่มีอยู่แล้ว ใช้ทำการผลิตสินค้าเกษตร ส่วน “D” คือ design  หรือ ออกแบบ รวมความหมายคือ ออกแบบฟาร์ม ต่อไปเกษตรกรจะสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตัวเกษตรกรเอง ผ่านโทรศัพท์มือถือ  วิเคราะห์แผนผลิตที่เหมาะสม หรือปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ผลิตอยู่แล้ว ไปสู่สินค้าเกษตรชนิดอื่น ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าได้ด้วยตัวเอง  สามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 3 แผน เพื่อเปรียบเทียบแผนที่ดีที่สุดให้กับตนเอง

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฟาร์ม D สศก. ได้ใช้แนวคิดการจัดการฟาร์ม (Farm management) โดยนำข้อมูลราคาผลผลิตสินค้าเกษตร ต้น ทุนการผลิตสินค้าเกษตร และผลตอบแทนสุทธิสินค้าเกษตรของพืช ปศุสัตว์ และประมง ในแต่ละจังหวัด มาวิเคราะห์แผนการผลิต โดยใน ระยะแรก แอพพลิเคชั่นจะกำหนดให้เกษตรกรสามารถเลือกผลิตสินค้าเกษตรในรอบปีได้ไม่เกินที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ และแสดงผลออกมา เป็นปฏิทินการผลิต (Calendar) ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย สินค้าที่เกษตรกรเลือก ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิตรวม และผลตอบ แทนสุทธิรวม

ในระยะต่อไปจะพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถนำข้อจำกัดของเกษตรกร ได้แก่ แรงงาน เงินทุน และน้ำ มาวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมต่อไป  โดยการใช้แอพพลิเคชั่นนั้นง่ายมาก เริ่มจากเกษตรกรเลือกจังหวัด จากนั้นกำหนดจำนวนที่ดินที่จะวางแผนการผลิต และเลือกสินค้าที่จะผลิต  ประกอบด้วย พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ปศุสัตว์ ประมง และไม้ดอกไม้ประดับ เมื่อเลือกสินค้าแล้ว จึงกำหนดจำนวนพื้นที่ที่จะใช้ผลิตอีกครั้ง โดย หากสินค้าแล้วที่เลือกมาในช่วงเวลาเดียวกันเต็มพื้นที่ดินที่มีอยู่ ก็จะไม่สามารถเลือกสินค้าที่เลือกมาหลังสุดได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” สามารถศึกษารายละเอียดและเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สศก. โดยดาวน์โหลดแอ พพลิเคชั่นผ่านระบบแอนดรอยด์ หรือสามารถใช้งาน On Website ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทั่วไป ได้ทาง http://aginfo.oae.go.th/oaemodel/ หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ซึ่งขณะนี้ สศก. อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบ iOS ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ 0 2561 2870  Email : prcai@oae.go.th