สำเนาไม่ต้อง! ติดต่อกระทรวงพาณิชย์ พกบัตรประชาชนไปอย่างเดียว

ประชาชนเฮ ทำธุรกรรมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภายใน 9 สังกัด ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนต่อไป เริ่มบริการ วันที่ 15 ก.ค.เป็นต้นไป

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนกับกรมการปกครอง

ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์และขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นการตรวจสอบและแสดงตัวตนของผู้รับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนที่ติดต่อกับกระทรวงพาณิชย์ โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน รวมทั้งรองรับการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ตามนโยบายรัฐบาล

สำหรับ ผลจากการลงนามใน MOU จะทำให้การขอรับบริการงานต่างๆ ของ 9 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และองค์การคลังสินค้า (อคส.) ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2560 เป็นต้นไป

นาสาวผ่องพรรณ กล่าวต่อว่า การขอรับบริการแบบไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนในระยะแรก ประกอบด้วย การรับคำขอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การรับคำขอการขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า การรับคำขอการคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรกับองค์การคลังสินค้า การรับคำขอการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว การรับคำขอการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนำเข้า/ขายเครื่องชั่ง การรับคำขอหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้า การรับคำขอการขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การรับคำขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นต้น