วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562

อธิบดีกรมปศุสัตว์จับมือเครือข่ายฯเปิดงานวันไข่โลก รณรงค์คนไทยบริโภคคนละ 300 ฟองต่อปี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลศิริราช นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงาน “วันไข่โลกปี 2562” (World Egg Day 2019) พร้อมด้วย นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมอนามัย คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ 300 ฟอง เกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไข่ไก่ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานภายใต้นโยบายพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรได้คุณภาพมาตรฐาน ตั้งแต่การผลิตระดับฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค สินค้าไข่ไก่และผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก คุณภาพสูงของประชาชน กรมปศุสัตว์ได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่ระดับฟาร์ม สถานที่รวบรวมไข่ สถานที่จำหน่ายไข่สดและสินค้าไข่ โดยผ่านทางการรับรองมาตรฐานทั้งมาตรฐานฟาร์ม GAP มาตรฐานจีเอ็มพี(GMP)ศูนย์รวบรวมไข่ สถานที่จำหน่ายไข่สดปศุสัตว์ OK และสินค้าไข่อนามัย (Q mark) โดยประชาชนผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าไข่สดและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยได้

กรมปศุสัตว์ ยังดำเนินงานด้านการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ทั้งในด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมและป้องกันโรค ส่งเสริมคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต และเปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดให้กับเกษตรกร จนเพิ่มมูลค่าไข่ไก่ด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตไข่ไก่สูงมาก ทั้งยังมีการขยายมาตรฐานการผลิตในรูปแบบการผลิตไข่ไก่อินทรีย์ และไข่ไก่จากฟาร์มแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ (Free range) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค

สำหรับการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ปี 2562 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ได้กำหนดให้ดำเนินการจัดงาน “วันไข่โลก 2562” หรือ “World Egg Day 2019” โดยดำเนินโครงการในรูปแบบประชารัฐร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีนี้งาน “วันไข่โลก 2562” มีกำหนดจัดขึ้น 3 วัน ดังนี้ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลศิริราช, วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี การจัดงานวันไข่โลกในปีนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง โดยมีคุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ เป็นประธานโครงการฯ ภายใต้คณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ และการสนับสนุนของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้คนไทยเห็นคุณประโยชน์การบริโภคไข่ ที่มีสารอาหารจำเป็นครบถ้วน ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถบริโภคไข่ไก่ได้ทุกวัน