อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 กันยายน 2561

อธิบดีปศุสัตว์จับมือ​กัมพูชา​​​ควบคุม​โรค​ระบาด​สัตว์ข้ามแดน

“อธิบดีปศุสัตว์”จับมือ​ กัมพูชา ​​​ควบคุม​โรค​ระบาด​สัตว์ข้ามแดน เชิงรุกทั้งป้องกัน​และพัฒนาสุขภาพสัตว์​ที่มีประสิทธิภาพ​ คุมเข้ม​การซื้อขาย​สินค้า​ปศุสัตว์​ระหว่าง​ประเทศ​” อังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปฺิดการประชุมทวิภาคีว่าด้วยการพัฒนาสุขภาพสัตว์ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 9 (The 9th Bilateral Meeting on Cooperation on animal Health development between Cambodia and Thailand) เพื่อเป็นการสืบสานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา มีผู้เข้าร่วมรวม 50 คน ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายกัมพูชา 15 ราย ผู้แทนฝ่ายไทย 27 ราย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย 8 ราย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมทวิภาคีฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ รายงานโรคระบาดสัตว์ มาตรการควบคุมโรคระบาดสัตว์ แนวทางและการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งหารือด้านกฎระเบียบและเงื่อนไข หรือข้อตกลงการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์

โดยที่ประชาได้หารืดังนี้ 1. กรมปศุสัตว์ของไทยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกัมพูชาใน 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาเพื่อยกระดับด่านกักกันสัตว์ระหว่างพรมแดนของทั้งสองประเทศให้มีมาตรฐานสากล  การจัดฝึกอบรมการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดสัตว์ การส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์เพื่อจำแนกเชื้อไวรัส การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวพรมแดน และการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานในด้านสุขภาพสัตว์และการผลิตสัตว์ 2. รายงานการเคลื่อนย้าย นำเข้า ส่งออกสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ระหว่างไทย-กัมพูชา 3. รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ไทย-กัมพูชา  4. การหารือเรื่องการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์. และ5. ความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรคอุบัติซ้ำ/อุบัติใหม่