เปิดฉากประชุมองค์การสุขภาพสัตว์โลก “อธิบดีปศุสัตว์” ผลักดันมาตรการป้องโรคระบาดสัตว์ข้ามพรมแดน

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.62 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ครั้งที่ 87 ณ กรุงปารีส เพื่อหารือด้านมาตรฐานสุขภาพสัตว์ กำหนดเงื่อนไข นำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ และขั้นตอน มาตฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ในการควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ โดยปัญหาการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกาในหลายประเทศในเอเชียและยุโรป เป็นประเด็นสำคัญที่ประเทศสมาชิกเรียกร้องความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ที่จะผลกระทบต่อการผลิตปศุสัตว์และความมั่นคงอาหารของโลก

ดร.โมนิกค์ เอลัว ผู้อำนวยการใหญ่ OIE กล่าวถึงความสำเร็จผลงานในรอบปีที่ผ่านมา โดย FAO และ OIE ได้ร่วมจัดทำกรอบแผนงานระดับโลกเกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้ามพรมแดน ปัญหาเชื้อดื้อยา โครงการปรับปรุงการป้องกันโรคในสัตว์น้ำ และโครงการกำจัดโรค PPR ในแพะ-แกะให้หมดไป (Global PPR Eradication Campaign) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก (Work Bank) และกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมอธิบดีกรมปศุสัตว์ จะได้หารือการป้องกันและปัญหาโรคระบาดสัตว์ และพิจารณากฎระเบียบการค้าและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และประเทศคู่ค้าที่สำคัญด้วย