ไอเดียเจ๋ง!! ส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่ เป็นอาหารกลางวัน และขายสร้างรายได้

363

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.พะเยา ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อใช้เป็นโครงการอาหารกลางวัน และขายสร้างรายได้ หลังทางวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการเลี้ยง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และสร้างรายได้ในช่วงเวลาเรียน ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงหลังจบการศึกษา

ครูและเจ้าหน้าที่โรงเลี้ยงไก่ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พะเยา ต่างทำการเก็บผลผลิตไข่ไก่ หลังจากที่ทางวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี พะเยา ได้ทำการส่งเสริมให้นัก เรียนได้ทำการเลี้ยง เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียน รวมทั้งนำผลผลิตที่ได้ไปเป็นโครงการอาหารกลางวัน และออกจำหน่ายสร้างรายได้ เป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนนักศึก ษาในโครงการ

โดย นายพรปรีย์ ชินะกุล ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์ กล่าวว่า ในการเรียนการสอนวิชา การผลิตไก่ไข่ จากไก่พันธ์ุไข่ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้ในเรื่องการผลิต และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง ซึ่งในกระบวนการเรียนการสอน ก็จะให้รู้ตั้งแต่การเริ่มนำพันธ์ุไก่เข้ามาเลี้ยง รู้จักการเลือกอาหาร การบริหารจัดการ การได้ไข่ไก่มาแล้วเราก็จะนำมาใช้ในกรณีเป็นอาหารกลางวัน รวมทั้งจำหน่ายสู่ภายนอกได้ ซึ่งในการเลี้ยงไข่ไก่นั้น จะได้ผลผลิตไข่ไก่กว่า 65-70 % จากที่เราเลี้ยง 1 พันตัว ก็จะได้ผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 650-750 ฟอง/วัน ซึ่งก็จะทำการบริหารจัดการเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันและจำหน่าย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น