นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าองค์การสุขภาพสัตว์โลก รายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N1 ในฟาร์มสัตว์ปีก เมืองตัวราน รัฐซาบาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย จึงได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการน้ำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์ปีก ได้แก่ นก, ไก่, เป็ด, ห่าน น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์, ไข่สำหรับทำพันธุ์ รวมถึงซากสัตว์ปีกดังกล่าว ที่มีแหล่งกำเนิดจากมาเลเซีย และอยู่ระหว่างเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้เร็วที่สุด

ทั้งนี้โรคไข้หวัดนก สามารถแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง โดยสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย หรือสัตว์ที่เป็นพาหะโรค รวมทั้งซากสัตว์ที่ป่วยตายจากประเทศที่ระบาดเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุขภาพของคนไทยด้วย

นอกจากนี้ยังได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ อีกฉบับหนึ่ง ชะลอการนำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสุกรมีชีวิตและซากสุกรทุกชนิด เนื่องจากขณะนี้เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระบาดในฟาร์มเลี้ยงที่มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหากนำสุกร หรือซากสุกรจากพื้นที่ระบาด อาจเกิดการระบาดในประเทศไทยได้ ซึ่งประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา