28 ข่าวเชียงใหม่สังคมเกษตร ดร.ประภากร ธาราฉาย ถ่ายทอดอง…