ปศุสัตว์ลำพูน ขายไข่ราคาถูกช่วยชาวบ้าน จากผลกระทบการกัก…