เกษตรกรดีเด่นสตูลเปลี่ยนสวนยางทำเกษตรผสม ยึดหลักเศรษฐกิ…