ขอเรียนเชิญเกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยทุกท่าน แสดงพลัง…