เกษตรจับมือเอกชน ปลดแม่ไก่ยืนกรง-ส่งออกไข่ไก่ 60 ล้านฟอ…