โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ส่งมอบอาหา…