วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ “ตำบลท้อแท้ แต่…