ชาวไร่ปลูกข้าวโพดยื่นร้องแก้ราคาตกต่ำ ผู้ผลิตอาหารสัตว์…