ชาวไร่ปลูกข้าวโพดยื่นร้องแก้ราคาตกต่ำ ผู้ผลิตอาหารสัตว์…

พาณิชย์จับตาผู้ผลิตอาหารสัตว์รายย่อย-กลาง บ่ายเบี่ยงไม่…

รัฐหนุนชาวนาหันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดพื้นที่ทำนาปรัง…