3 สมาคมไข่ไก่ มอบไข่ให้กรมพลาธิการทหารบก500,000ฟอง ปรุง…