*เรียนเชิญเกษตกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยทั่วประเทศ ที่ไ…