ข้อสรุปการระดมความคิดเห็นผ่านเวทีสัมมนา ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จัดโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ…หากไทยเข้าร่วม TPP จะก่อกระทบต่อภาคเกษตรทั้งระบบ

ภาคปศุสัตว์ เกษตรกรผู้มีอาชีพเลี้ยงสุกรและไก่จะได้รับผลกระทบ เพราะการเลี้ยงไก่และหมูของไทยมีต้นทุนสูงกว่าอเมริกาค่อนข้างมาก… แน่นอนว่าจะทะลักเข้าไทยมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใน ที่อเมริกันชนไม่นิยมบริโภค

ทันทีที่ไทยเข้าร่วม TPP เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูประมาณ 190,000 ครอบครัว (95% เป็นเกษตรกรรายย่อย) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประมาณ 32,000 ครอบครัว (90.4% เป็นเกษตรกรรายย่อย) อาจจะต้องหาอาชีพใหม่

กระทบต่อไปถึงเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ ข้าวโพด มันสำปะหลัง เพราะสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดรายใหญ่ มีต้นทุนการผลิตถูกกว่าไทย ส่วนมันสำปะหลัง เมื่อเกษตรกรรายย่อยต้องเลิกเลี้ยงสัตว์ เพราะมีการนำเข้าจากสหรัฐฯมาแทน มันสำปะหลังจะมีปัญหาล้นตลาดตามมา ในที่สุดต้องหาอาชีพใหม่ตามรอยภาคปศุสัตว์

นอกจากนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับพันธุ์พืช ทรัพยากรชีวภาพ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพราะไทยต้องแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชปี 2542 ให้สอดคล้องกับข้อตกลง TPP

ส่งผลให้เกษตรกรปรับปรุงพัฒนาพันธุ์เองไม่ได้ เก็บพันธุ์ไว้ใช้ปลูกในรอบผลิตถัดไปไม่ได้ แลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน ชุมชนเกษตรกรรมอื่นไม่ได้ ขัดกับวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย และมีความเป็นไปได้สูง ที่พืช
จีเอ็มโอจะเข้าสู่ตลาดบ้านเรา

ประการสำคัญ รัฐบาลไทยมีโอกาสโดนฟ้องจากนักลงทุนต่างชาติ ในกรณีที่มีการดำเนินนโยบายที่ถูกตีความว่าเป็นการขัดขวางการลงทุน หรือส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท

นั่นหมายความว่า ต่อไปหากรัฐบาลผลิตเมล็ดพันธุ์มาแจกหรือจำหน่ายให้เกษตรกรราคาถูก จนกระทบต่อยอดขายเมล็ดพันธุ์ของบริษัทที่เข้ามาลงทุน หรือรัฐบาลออกกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ สร้างผลกระทบต่อการนำเข้าพืชจีเอ็มโอ

รัฐบาลเป็นโดนฟ้อง…ได้จ่ายค่าโง่อ่วมอรทัยแน่.