จ.ตราด มอบพันธุ์ไก่ไข่ อาหาร ยาให้เกษตรกร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

2 กุมภาพันธ์ 2560 13:43 น. (แก้ไขล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2560 14:26 น.)

จ.ตราด มอบพันธุ์ไก่ไข่ อาหาร ยาให้เกษตรกร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจ.ตราด มอบพันธุ์ไก่ไข่ ให้กับเกษตรกร

ตราด – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจ.ตราด มอบพันธุ์ไก่ไข่ พร้อมเวชภัณฑ์ และอาหารให้เกษตรกร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสมภพ อินทรพักตร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด ได้มอบพันธุ์ไก่ไข่ พร้อมเวชภัณฑ์ อาหารไก่ และวิตามิน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองตราด ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

สำหรับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการในทุกพื้นที่โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร 70,000 รายทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ โดยเน้นเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ มีรายได้เพียงพอ และมีอาหารไว้บริโภคเพียงพอ สนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องต่อพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริมในครัวเรือน

โดยการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในส่วนของจังหวัดตราด โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะแบ่งเขตรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพหลักเป็นรายอำเภอ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกว่า 230 ราย จะได้รับความรู้จากการฝึกอบรม การศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ต้นแบบ การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ในแปลงของตน รวมทั้งการขยายผลไปยังเกษตรในพื้นที่ของตนเอง จ.ตราด มอบพันธุ์ไก่ไข่ อาหาร ยาให้เกษตรกร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนั้นมีการมอบ เวชภัณฑ์ อาหารไก่ และวิตามินด้วย