อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ปศ.สร้างมาตรฐานใหม่ฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง

ปศุสัตว์เปิดขอบข่ายการรับรองใหม่ มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.06 น.

ปศ.สร้างมาตรฐานใหม่ฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า การเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง(Cage Free) เป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ กําลังเป็นที่นิยมและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ โดยการเลี้ยงไก่ นอกกรงตับภายใต้ระบบการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์(GAP) เพื่อให้สัตว์เคลื่ยนไหวได้อย่างอิสระและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) 5 ประการ ได้แก่ อิสระจากความหิวกระหาย อิสระจากความไม่ สบายกาย อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ และอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

เช่น การจิกสิ่งปูรองเพื่อหาอาหาร การไซร้ขนเพื่อทําความสะอาดร่างกาย มีรังสําหรับการวางไข่ รวมถึงมีคอนให้เกาะเพื่อสุขภาพ ของขาและเท้ามี่แข็งแรง ซึ่งการเลี้ยงลักษณะดังกล่าวจะเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ไก่ไข่ปราศจากความเครียด มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีแนวโน้มช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ในฐานะเป็นผู้ควบคุม กํากับ ดูแลการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศ จึงสนับสนุนเปิดขอบข่ายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) ต่อยอดจากมาตรฐานอื่นๆ เพื่อให้การรับรอง เกษตรกรที่สนใจ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ ทําให้ Cage Free egg เป็นอีกทางเลือกให้กับผู้บริโภค และ ยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กับคนไทย จากข้อมูลการบริโภค Cage Free ในตลาดยุโรป พบว่าผู้บริโภคให้ความสนใจ และมีมูลค่าซื้อขายสูงถึง 1,800 ล้านเหรียญในปี 2017

ทั้งนี้ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ให้ความสนใจ จําหน่ายสินค้าไข่ไก่ที่มาจากฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพ สัตว์ในประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไก่ไข่ของเครือบริษัทต่างๆ รวมถึงเกษตรกรรายย่อยให้ความสนใจปรับการเลี้ยงให้เข้า สู่มาตรฐานนี้หลายราย ซึ่งจ่อคิวขอรับการรับรองเมื่อกรมปศุสัตว์เริ่มดําเนินการภายในปีงบประมาณ 2563 โดยผู้บริโภคสามารถ รอเลือกซื้อ Cage Free egg ได้ตามสถานที่จําหน่ายไข่ทั่วไป หรือตามสถานที่จําหน่ายไข่สดปศุสัตว์ OK