สรุปภาวะ”สินค้าเกษตร”ประจำสัปดาห์วันที่ 6-10 มกราคม 2563

10 มกราคม 2563 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้นข้่าวโพดลดลง

 

ข้าวโพด : ราคาลดลง

            สัปดาห์นี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดมากขึ้น พ่อค้ากลับมาทำงานและขายข้าวโพดออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ ปรับราคาลดลงมาจากหาบละ 537 บาท เป็นหาบละ 519 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 มกราคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 384.25 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดอ่อนตัวลงเล็กน้อย จากปัญหาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ที่ยังไม่สามารถหาข้อตกลงได้ อย่างไรก็ตามในการเจรจาทางการค้าที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งคาดการณ์ว่าจีนจะซื้อข้าวโพดและเอทานอลจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2563 จีนได้วางเป้าจะนำเอทานอลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีคาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตข้าวโพดจะลดลงอยู่ที่ประมาณ 13,649 ล้านบุชเชล แนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

            ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 มกราคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 947.25 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 301.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาถั่วเหลืองแข็งตัวขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมาจากการคาดการณ์ว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) จะปรับลดปริมาณผลผลิต และหวังว่าจีนจะเพิ่มปริมาณการซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ขณะที่กระทรวงเกษตรบราซิล (CONAB) ได้คาดการณ์ว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 122.23 ล้านตัน ถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะค่อนข้างแห้งและทำให้ผลผลิตต่อพื้นที่ลดลงก็ตาม

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

เนื่องจากความต้องการใช้ปลาป่นมีคำสั่งซื้อเข้ามาไม่มาก ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 32.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัม 30.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 27.70 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาทรงตัว

ราคาข้าวโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 461 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากราคาตันละ 395 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากปลายข้าวในสัปดาห์นี้มีปริมาณน้อย

ส่วนตลาดซื้อขายข้าวในประเทศราคาทรงตัว โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,250 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,050 บาท เป็นกระสอบละ 1,070 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคายืนแข็ง

ADVERTISEMENT

ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 75-81 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,500 บาท (บวก/ลบ 74)

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยในสัปดาห์นี้เพิ่มมากขึ้น ทำให้สต๊อกไก่ใหญ่ที่สะสมในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ได้ระบายออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 35 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณการบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การขายดีขึ้น โดยราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยังคงยืนราคาที่ฟองละ 2.70 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

———————————

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th