เมื่อวันที่ 24 เม.ย.65 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นายชัยพร สีถัน อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า สถานะในตอนนี้จะให้ประกาศราคาขายไข่ไก่ เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ ตอนนี้ทางสมาคมผู้ค้าเดิมต้องการให้มีสมาคม สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ประกาศราคา เนื่องจากเป็นกลุ่มเกษตรกรโดยตรง แต่กลุ่มเดิมที่ประกาศราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเป็นนักธุรกิจ ผู้ค้า รายใหญ่ ดังนั้นเมื่อกลุ่มนี้ประกาศราคาขายไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม โดนผู้ใหญ่เล่นงาน จึงส่งมาให้สหกรณ์ ชมรม เป็นผู้ประกาศรายไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเอง เป็นครั้งแรก ซึ่งได้มีการประชุมกันนอกรอบเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่ามติตอนนี้คนที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรที่สุดให้เป็นผู้ประกาศ แต่สหกรณ์ ชมรม ไม่มีผู้ค้า ดังนั้นต่อไปนี้ทางสหกรณ์ ชมรม จะเป็นผู้ประกาศราคาขาย ครั้งแรก เริ่มตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เกษตรกร รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ โดยใช้ยึดหลักต้นทุนในการประกาศราคาไข่ไก่ ที่มีกำไรจากต้นทุน 20% ก่อนหน้านั้นให้อีกกลุ่มประกาศราคา มีบ้างที่ไม่ยอมให้ขึ้นราคา คัดค้านไม่เห็นด้วย มีปะปนกันในกลุ่มพ่อค้าทั้งรายเล็ก รายใหญ่ นายทุน แต่สหกรณ์ไม่มีนายทุน ดังนั้นจึงมีความชอบธรรมมากกว่าที่จะขอประกาศราคาขายไข่ไก่คะหน้าฟาร์ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *