พณ.แจงราคาไข่ไก่ ที่เบตง สูงตามต้นทุนจัดส่ง

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวราคาไข่ไก่ที่จำหน่าย อ.เบตง จ.ยะลา มีการปรับราคาสูงขึ้น นั้น พาณิชย์จังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ปริมาณและราคาไข่ไก่ โดยรายงานว่า ไข่ไก่ที่จำหน่ายที่ อ.เบตง เป็นไข่ไก่ที่มีการซื้อ-ขาย และขนส่งกันหลายทอด โดยผู้ค้าไข่ไก่ที่ อ.เบตง รับไข่ไก่คละมาจาก
อ.เมืองยะลา ซึ่งรับมาอีกทอดหนึ่งจากจ.ราชบุรี นครราชสีมาและชลบุรี ทั้งนี้ ราคาที่ซื้อ-ขายนั้น เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ (สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว -ชลบุรี -เชียงใหม่-ลำพูน-ลุ่มแม่น้ำน้อย) ซึ่งประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ 3.40 บาท (ประกาศ 19 กรกฎาคม 25 65) เมื่อรวมค่าขนส่ง ค่าแรงงานคัดไข่ และค่าบริหารจัดการอื่นๆ ยังคงสอดคล้องกับต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ และโครงสร้างราคาที่กำกับดูแล

อย่างไรก็ตาม ในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดและความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับการลดปริมาณไข่ไก่ส่วนเกินที่มีปริมาณผลผลิตล้นตลาดในช่วง พฤษภาคม-มิถุนายน 2565 ทำให้ปัจจุบันปริมาณผลผลิตไข่ไก่เข้าสู่ภาวะสมดุล เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของประชาชน อาจจะทำให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ราคาดังกล่าวยังเป็นราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนและปริมาณการผลิตในปัจจุบัน รวมทั้ง ผู้ค้าไข่ไก่ใน อ.เบตง แจ้งว่ายินดีจะตรึงราคานี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2565

หากพบว่ามีผู้ประกอบการรายใดมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายเกินสมควร ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 29 แห่ง พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีปรับไม่เกินแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหากพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด