สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรสมัครร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและไก่ไข่ ประจำปี 2566

25 ต.ค. 2566 icon views 79
    icon

วันนี้ (25 ต.ค. 66) นางสายช่อ อังศุพานิช พาณิชย์จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและไก่ไข่ โดยรัฐจะสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยเพื่อใช้ในการเลี้ยง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน วงเงินกู้รวม 2,000 ล้านบาท คือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกร รายย่อย-เล็ก-กลาง เลี้ยงไก่ไข่ไม่เกิน 100,000 ตัว และเลี้ยงสุกรไม่เกิน 5,000 ตัว

สำหรับโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยให้เกษตรกรลดภาระค่าดอกเบี้ยจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์/ธนาคารของรัฐ ช่วยเสริมสภาพคล่อง บรรเทาภาระต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกร ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะต้นทุนการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโรคระบาดในสัตว์ ตลอดจนเพื่อสร้างสมดุลด้านปริมาณและราคาให้กับผู้บริโภค มุ่งรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ และเนื้อสุกรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบี้ยฯ (แบบ กข. หรือ แบบ สก.) ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1fk_PVwWm-a3xRCu405OkJn8zbA4XYDbS?usp=drive_link

และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Ccoat3Lzw7EMTZDx3TEdM7w9lhpO3BDI?usp=drive_link

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

About Author