เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

กรมปศุสัตว์ จับมือพันธมิตร ประกาศเฝ้าระวัง-ป้องกัน “โรคไข้หวัดนก”

กรมปศุสัตว์ จับมือพันธมิตร ประกาศเฝ้าระวัง-ป้องกัน "โรคไข้หวัดนก"
04 มีนาคม 2566

กรมปศุสัตว์ จับมือ กรมควบคุมโรค และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนก ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในด้านสุขภาพ และ สวัสดิภาพของสัตว์ในประเทศไทย ตลอดจนความปลอดภัย และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่การผลิตอาหาร ที่เชื่อมโยงถึงสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่ออาชีพ และการดำรงชีวิตของประชาชน

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

ดังนั้นจึงต้องมีการดำเนินการ และ เตรียมความพร้อม การจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องในสัตว์ การดำเนินการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น กรมควบคุมโรค และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนก โดยใช้แนวทางในการดำเนินการภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” หรือ “One Health” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

จากการขยายตัว ของเมืองอย่างรวดเร็ว และ สภาวะต่างๆ ของธรรมชาติ เทคโนโลยี และ สังคมได้เพิ่มแรงกดดันต่อโลกของเรา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ไม่เพียงเฉพาะโรคอุบัติใหม่ในมนุษย์เท่านั้น แต่โรคอุบัติใหม่ในสัตว์ ได้สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่เช่นกัน เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โรคลัมปี สกิน (LSD) ในโค กระบือ แม้โรคเหล่านี้จะไม่ติดต่อไปสู่คน

กรมปศุสัตว์ จับมือพันธมิตร ประกาศเฝ้าระวัง-ป้องกัน "โรคไข้หวัดนก"

แต่มีผลต่อสุขภาพสัตว์เป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยง และ ค่าครองชีพของประชาชน และอาจมีผล กระทบต่อสัตว์ในธรรมชาติได้อีกด้วย นอกจากนี้โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน อื่นๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก ยังเป็นโรคที่มีความสำคัญที่ต้องมีการดำเนินมาตรการร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไป เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ เป็นการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบุคลากรที่มีความชำนาญด้านต่างๆ ในทุกระดับ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การแบ่งปันข้อมูล เพื่อเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะคุกคามต่อสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม

และสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรจากทุกสหสาขาวิชา เพื่อใช้ในการเตรียมพร้อมและตอบโต้กับโรคไข้หวัดนก และโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ

กรมปศุสัตว์ จับมือพันธมิตร ประกาศเฝ้าระวัง-ป้องกัน "โรคไข้หวัดนก"

 

About Author