ลุ้น ‘บอร์ดไข่’ ไฟเขียวแก้ต้นทุนฟาร์มพุ่ง ชี้ร้อนจัดไก่ออกไข่น้อย แต่ยังไม่ขาดแคลน

ลุ้น ‘เอ้กบอร์ด’ ไฟเขียวมาตรการลดภาระต้นทุนฟาร์มเลี้ยงไข่ไก่

เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์การผลิตและภาวะการค้าไข่ไก่ ทั้งระดับค้าส่งและค้าปลีกอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด รวมถึงหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์และองค์กรผู้เลี้ยงไก่ไข่มาโดยตลอด

ปรากฏว่า ปริมาณไข่ไก่ขณะนี้ออกสู่ตลาดประมาณ 43.99 ล้านฟอง/วัน เพียงพอต่อการบริโภคที่เฉลี่ยประมาณ 42.47 ล้านฟอง/วัน จึงไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนแต่อย่างใด

โดยปัจจุบันราคาไข่ไก่เบอร์ 3 ทั่วประเทศ เฉลี่ยฟองละ 4.32 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในภาคเหนือ และภาคอีสาน เมื่อเทียบกับเดือนก่อน สำหรับราคาไข่ไก่ทุกเบอร์ ทั้งขายส่งและขายปลีก ณ ตลาด กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทรงตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2566 หลังจากราคาไข่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้น 0.20 บาท/ฟอง จาก 3.80 บาท/ฟอง เป็น 4.00 บาท/ฟอง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

โดยต้นทุนการผลิตไข่ไก่ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) เดือนกันยายน 2566 เพิ่มขึ้น 13% จากต้นทุนเฉลี่ยปี 2565 โดยต้นทุนด้านอาหารสัตว์มีสัดส่วน 74% ของต้นทุนทั้งหมด รวมทั้ง จากสภาพอากาศร้อนจัด ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไก่ไข่ ไก่ไข่กินอาหารน้อยลง ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงประมาณ 10-20% และมีขนาดเล็ก โดยไข่ไก่ส่วนมากจะเป็น เบอร์ 3-5 สัดส่วน 50% จากเดิม 30%

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ กรมจัดทำโครงการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2566 โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ให้เกษตรกรรายย่อย รายเล็ก และรายกลางที่เลี้ยงสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ กิโลกรัมละ 1 บาท รายละไม่เกิน 10 ตัน และโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปี 2566 โดยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในอัตรา 3% ต่อปี ระยะชดเชยไม่เกิน 6 เดือน

Advertisment

ซึ่งจะได้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) พิจารณา วันที่ 6 กันยายน 2566

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเชื่อมโยงไข่ไก่จากผู้เลี้ยงรายย่อย มาจำหน่ายผ่านโมบายธงฟ้าและห้างท้องถิ่น เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

กรมการค้าภายในได้มีการกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เพื่อสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้เลี้ยงไก่ไข่จนถึงประชาชนผู้บริโภค ในราคาในทุกระดับการค้ามีความสอดคล้องกัน ตามโครงสร้างที่กรมกำกับดูแล หากพบผู้ค้ารายใดมีพฤติกรรมจำหน่ายไข่ไก่ในราคาสูงเกินสมควร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หากพบการกระทำผิด จะมีความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ